Castelló obri la base de dades perquè pimes i autònoms opten a la contractació pública d'obres, subministraments i serveis

Guardar

ayuntamiento de castelló
ayuntamiento de castelló
L'Ajuntament de Castelló ha habilitat un nou espai en la pàgina web municipal per a la subscripció de treballadors autònoms, microempreses i pimes que tinguen interés a accedir a la contractació pública com a contractistes o subcontractistes d'obres, subministraments i serveis. L'enllaç per a inscriure's que es troba situat en el perfil del contractant de www.castello.es, és el següent: contractaciomenor.castello.esLa finalitat d'aquest apartat és crear una base de dades per a facilitar l'accés d'aquesta part del teixit empresarial als contractes menors, en el marc de l'acord aconseguit per a donar majors facilitats i generar oportunitats als autònoms, microempreses i pimes a través de la contractació pública, "contribuint així a la generació d'ocupació i la recuperació del teixit econòmic i productiu de la ciutat amb l'objectiu de reduir l'impacte negatiu que tindrà la crisi sanitària de la covid-19 a Castelló", segons ha detallat el regidor de Contractació, Rafa Simó.La finalitat d'aquest apartat és oferir un mecanisme directe perquè les diferents empreses puguen participar en els contractes menors duts a terme pel consistori, i així aconseguir una major rotació en la contractació pública, de manera que més negocis es puguen beneficiar d'aquesta.En aquest sentit, l'Ajuntament donarà a conéixer el llistat de productes o serveis que habitualment s'adquireixen per part de l'administració municipal amb les característiques de contractes menors, per a així fomentar la participació directa dels comerços en els processos de compra, donant la possibilitat a les empreses interessades en proveir aquests productes o serveis a manifestar l'interés perquè els serveis municipals els tinguen en compte a l'hora d'obtindre un major nombre d'ofertes.A més, com ja es va avançar, s'inclourà en tots els plecs de clàusules administratives que s'elaboren per l'Ajuntament per a la contractació d'obres, com a condició especial d'execució, la subcontractació d'un percentatge de les prestacions objecte del contracte amb una o diverses microempreses o autònoms (contractes amb valor estimat fins a 500.000 euros); i amb microempreses, autònoms i pimes (contractes amb valor estimat superior), preferentment amb aquells amb residència i domicili fiscal o domicili social a Castelló.Així mateix, per a l'adjudicació dels contractes menors es consultarà a les empreses inscrites en la base de dades, quedant en tot cas garantida la igualtat, transparència i concurrència en el procediment d'adjudicació i promovent la diversificació dels adjudicataris.Segons l'article 138.3 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, es consideren contractes menors aquells l'import dels quals siga inferior a 50.000 euros, quan es tracte de contractes d'obres, o a 18.000 euros, quan siguen contractes de subministraments o serveis.
Destacats