El Ple aprova l'informe que avala la recuperació de la doble denominació oficial Castelló de la Plana / Castelló de la Plana per a la ciutat

Guardar

pleno  Ayuntamiento Castellón
pleno Ayuntamiento Castellón
El Ple de l'Ajuntament de Castelló ha aprovat en la sessió ordinària corresponent al mes de maig l'informe que avala el canvi de denominació oficial del municipi en la seua forma bilingüe, amb la introducció de la forma castellana "Castelló de la Plana/ Castelló de la Plana", d'acord amb els fonaments històrics i lingüístics detallats en l'informe tècnic emés pel catedràtic i expert en Lingüística, Santiago Fortuño.Esta aprovació ha comptat amb els vots a favor de l'equip de govern format per Partit Popular i VOX, estant en contra els grups del PSPV-PSOE i Compromís.El document tècnic s'estructura en diferents parts com l'origen i evolució lingüístiques; consideracions històriques i jurídic-administratives, topònim Castelló/Castelló de la Plana en la història literària i una addenda amb la conclusió i sol·licitud finals.També s'ha acordat sotmetre este expedient a informació pública pel termini de 20 dies hàbils, mitjançant la publicació d'un anunci a través de mitjans electrònics en la seu electrònica de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, a l'efecte que qualsevol persona, física o jurídica, puga examinar l'expedient i formular les al·legacions que estime pertinents.I, en tercer lloc, l'acord, contempla, en cas de no presentar-se al·legacions, remetre la totalitat de l'expedient a la Direcció General d'Administració Local.

Aprovació Pla Director Aigües Regenerades

Així mateix, el Ple de hui ha servit per a aprovar altres expedients com el projecte del Pla Director d'Aigües Regenerades de Castelló de la Plana, al qual ja va donar vistiplau la Junta de Govern Local fa unes setmanes.El text aprovat recorda que "la regeneració de l'aigua provinent d'Estacions Depuradores d'Aigües Residuals (EDAR) i la seua aplicació diversificada emergixen com a mesures que podrien mitigar la competència per estos recursos".De la mateixa manera este Pla indica que "davant l'actual escassetat hídrica, es planteja la imperiosa necessitat d'optimitzar i reutilitzar els recursos aqüífers disponibles. La regeneració de l'aigua provinent d'Estacions Depuradores d'Aigües Residuals (EDAR) i la seua aplicació diversificada emergixen com a mesures que podrien mitigar la competència per estos recursos".Este Pla recull que "l'Ajuntament de Castelló de la Plana porta anys treballant en l'estudi de fonts alternatives per a reduir la demanda d'aigua potable en l'ús municipal, en concret, este municipi compta amb una xarxa de transport i distribució d'aigua regenerada procedent de l'estació depuradora d'aigües residuals, per al seu ús urbà amb destinació a reg de zones verdes i l'aigualeig de carrers, amb la qual s'aconseguix reutilitzar entorn del 4% de l'aigua residual depurada en lloc del seu abocament a mar".Així, es considera necessari "dotar a la ciutat de Castelló de la Plana d'un Pla Director d'Aigües Regenerades que realitze un diagnòstic de la situació actual de la reutilització d'aigües en el municipi i dels seus potencials usos".El Pla és fonamentalment de caràcter tècnic, el contingut del qual se centra en els següents aspectes: Diagnòstic de la situació actual de la reutilització en el municipi de Castelló de la Plana i dels seus potencials usos. Realitza un Estudi de l'Aqüífer de la Plana sobre el qual s'assentisca la ciutat analitzant les seues característiques i el seu estat a fi d'avaluar l'impacte del retorn del reg sobre les aigües subterrànies.A més, inclou una anàlisi del Sistema de Regeneració d'Aigua, avaluant la qualitat obtinguda actualment amb els tractaments que disposa actualment l'EDAR de Castelló i al seu torn es plantegen les diferents millores tecnològiques existents en el mercat que es podrien implantar per a aconseguir la qualitat necessària per a altres usos diferents dels actuals.Este Pla "descriu la xarxa existent i s'avaluen les zones amb potencial demanda per a definir les infraestructures necessàries per a ampliar la xarxa actual i poder atendre-les, establint per a això criteris de priorització i es determinen els condicionants de disseny de la xarxa. Per a, amb tot això, definir una xarxa de transport que permeta una implantació progressiva en funció dels desenvolupaments urbans que s'efectuen i de les necessitats i oportunitats, utilitzant-se eines GIS per al dimensionament i calibrat de la xarxa".Finalment, el pla també inclou "un Estudi de Riscos amb l'objectiu de poder detectar, analitzar i reduir els riscos associats al tractament, distribució i ús d'aigua regenerada, confeccionant plans de contingència per a la mitigació d'estos perills".

Comissió investigació regidor Mobilitat

D'altra banda, el ple ha debatut la proposició relativa a la creació d'una comissió d'investigació en relació amb les infraccions en la Zona Blava del regidor de Mobilitat.Este punt ha sigut rebutjat en comptar amb la majoria dels vots negatius de l'equip de govern format pel Partit Popular i VOX.
Destacats