L'Ajuntament de Castelló dona llum verda a la línia d’ajudes a les sales de concerts dotada amb 60.000 euros

L'Ajuntament de Castelló dona llum verda a la línia d’ajudes a les sales de concerts dotada amb  60.000 euros
01/10/2020 -

Les bases del programa, inclòs al pla de xoc municipal per impulsar l’economia local, valoraran l’interés cultural dels projectes i l’impacte en el teixit associatiu i social de la ciutat.

La Junta de Govern Local ha aprovat la proposta de la Regidoria de Cultura de Castelló sobre les bases per a la concessió de subvencions per a les sales de concerts amb l’objectiu d’ajudar als espais de música en viu de Castelló que duguen a terme activitats o projectes enfocats a la promoció de la creació i exhibició de les arts musicals. Les activitats subvencionables es deuen realitzar entre l’1 de gener de 2020 i el 31 de maig de 2021.

La regidora de l’àrea, Verònica Ruiz, ha destacat que aquestes subvencions «neixen de la voluntat de suport de Cultura al sector de la música en directe» i ha remarcat que les condicions de les ajudes hagen estat «fruit del consens i del diàleg i de l’estratègia conjunta que hem traçat durant la crisi sanitària per fer costat als diferents sectors que treballen per portar activitat cultural i artística a Castelló».
El termini per a la presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a partir de l’endemà al de la publicació de l’extracte de la convocatòria d’aquestes subvencions en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) de Castelló. Si l’últim dia de presentació fora inhàbil, el termini finalitzarà el següent dia hàbil. També s’efectuarà publicació de la present convocatòria en el tauler d’edictes i en la seu electrònica de l’Ajuntament de Castelló de la Plana.

Compatible amb altres ajudes

Com detallen les bases impulsades per la regidoria de Cultura, la subvenció és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat procedents de qualssevol altres Administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’Organismes Internacionals sempre que la suma de tots ells no supere el cost total de l’activitat.

Aquelles persones que vulguen sol·licitar l’ajuda han de tindre la titularitat de la gestió de la sala i les actuacions que es duguen a terme han de ser obertes al públic. Les sales han de tindre vigent la llicència d’activitat per fer actuacions en directe i han de tindre el certificat digital.
Com recullen les bases, les sales han de presentar la sol·licitud junt a la fitxa del projecte i la memòria del mateix, el qual ha d’incloure tota mena de detalls per a la valoració del projecte. Hauran de figurar també la pàgina web, els perfils oficials de la sala i els enllaços que puguen estar relacionats amb l’espai. Caldrà aportar un pla de viabilitat i de finançament del projecte presentat per a la subvenció. Si la sala organitza actes per a menors, s’ha d’adjuntar en la documentació una declaració responsable de l’espai.

Valoració dels projectes

Les bases del programa especifiquen com serà la varemació dels projectes que es presenten a la subvenció. En primer lloc, l’interès cultural del projecte presentat es valorarà fins a un màxim de 50 punts. Aquests es desglossen segons les característiques específiques dels artistes, la línia de programació definida o l’especialització i singularitat de les actuacions. Es té en compte la presència de grups estrangers, estatals o locals.
En segon lloc, l’impacte en el teixit cultural i social de Castelló fins a un màxim de 35 punts. En aquest apartat es valora la repercussió i la rellevància dins del panorama musical, la funció articuladora i dinamitzadora del projecte en la ciutat, la presència de dones en el grups, el número d’actuacions solistes o les actuacions en valencià.

Per últim, es valorarà la viabilitat i la difusió del projecte fins a un màxim de 15 punts. Per aplicar aquest criteri es tindran en consideració aspectes com la viabilitat econòmica de la proposta i la seua coherència pressupostària, en relació al volum de l’activitat i el seu reflexe en l’equilibri d’ingressos i despeses; així com l’equitativa distribució de recursos destinats a personal, difusió, companyies i artistes. També es té en compter l’idoneïtat i abast de l’estratègia de comunicació i difusió amb incidència en l’ús de les noves tecnologies.

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari