El Pacte del Grau consolida el model de ciutat compacta que racionalitza l'ús del territori i aposta per la infraestructura verda

El Pacte del Grau consolida el model de ciutat compacta que racionalitza l'ús del territori i aposta per la infraestructura verda
17/04/2019 -

Els grups municipals del Pacte del Grau (PSPV, Compromís i Castelló en Moviment) han ratificat hui el document de síntesi que, després de l’estudi i resolució d’al·legacions, consolida el consens sobre el model de ciutat compacta que racionalitza l’ús del territori i dels recursos, i que possibilita un creixement contingut del sòl urbanitzable capaç de donar resposta a les necessitats reals de sòl residencial, industrial i terciari. A més, fixa la infraestructura verda urbana com a element vertebrador i cohesionador del territori.

El ple debatrà el pròxim 30 d’abril la proposta de resolució d’al·legacions i el projecte modificat del Pla General Estructural sobre la base d’aquest procés de consulta pública per a, després de l’aprovació, notificar aquesta resolució a les persones que han presentat al·legacions i sol·licitat el reconeixement de condició de públic interessat i remetre el document a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural perquè formule la declaració ambiental i territorial estratègica.
Les consideracions a l’hora d’abordar la resolució de les més de 500 al·legacions rebudes durant el període d’exposició pública s’han basat en quatre eixos fonamentals: ajustar-se a la legalitat vigent; respondre a l’interés general; encaixar amb el model de ciutat proposada i ser viables tècnica i econòmicament.

Respecte a les al·legacions que sol·liciten un increment del sòl urbanitzable, es proposa que els nous creixements –tant residencials com industrials- s’ajusten a les directrius contingudes en l’Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana (2011) i en el Document de Referència Emés per la Conselleria d’Infraestructura (2014) i responguen així a la conformació del model de ciutat. Respecte a la Marjaleria, es mantenen els àmbits delimitats amb xicotetes variacions tenint en compte que es tracta d’una zona afectada per riscos d’inundabilitat. Quant al sòl no urbanitzable protegit, les al·legacions que demanen canviar-ho a no urbanitzable comú es resolen recordant que el PGE estableix la zonificació de sòl no urbanitzable d’acord a una anàlisi dels valors que s’han detectat en les diferents zones i explicats tant en les Normes Urbanístiques com en els apartats corresponents a la Memòria Justificativa.

Tenint en compte aquestes consideracions, entre els principals acords en matèria de classificació i qualificació del sòl el Pacte del Grau recolza l’estimació de les al·legacions que sol·liciten classificar com a sòl urbanitzable l’existent entre el PAU Censal i la Ronda Est, però deixant com a zona agrícola la part més al Sud i l’ampliació cap al Sud del sòl industrial del sector logístic situat al costat de l’estació intermodal del Serrallo.

També s’acorda reduir la superfície del sector residencial Breva; considerar les edificacions semiconsolidades dins de l’ordenació de diferents sectors residencials i es descarta la creació de nous creixements de sòl industrial aïllats, però es manté la continuïtat de les activitats existents. I destaquen els acords per al desenvolupament de la mobilitat i la infraestructura verda, ordenació de la Marjaleria amb criteris de sostenibilitat, cura del paisatge i catalogació de béns d’interés.

El document de síntesi que marca la línia política del Pacte del Grau també fa referència a l’estudi d’inundabilitat del Patricova, en el qual la Conselleria d’Obres Públiques estableix que s’hauran d’adoptar mesures correctores per a minimitzar els riscos d’inundació en els sectors afectats.

Finalment, l’aposta per una reserva d’habitatges de protecció pública que garantisca el dret bàsic a l’habitatge en règim de lloguer, usdefruit o en propietat. En aquest sentit, s’amplien les reserves de sostre per a habitatge protegit i es garanteix la projecció a futur a través d’un pla d’habitatge que analitzarà la situació i proporcionarà les mesures a prendre.

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari