Almassora obri una borsa d'auxiliars d'infermeria per a la Residència de la Tercera Edat

Almassora obri una borsa d'auxiliars d'infermeria per a la Residència de la Tercera Edat
10/04/2022 -

La Residència Municipal de la Tercera Edat d’Almassora ha obert el termini per a la formació d’una borsa d’ocupació de personal de tècnics auxiliars d’infermeria amb l’objectiu de realitzar substitucions. Les persones interessades a presentar les seues candidatures tenen 10 dies hàbils a contar des del següent a la publicació en el Butlletí Oficial de la Província (BOP), que ja és efectiu. És imprescindible comptar amb el títol oficial de formació en cures auxiliars d’infermeria o titulacions equivalents, sempre que aquestes estiguen acreditades documentalment per les persones aspirants.

D’una banda, el jurat tindrà en compte de major a menor valor les següents pràctiques laborals: haver treballat en la Residència Municipal de la Tercera Edat, en un altre centre residencial de persones majors o dependents de la mateixa categoria, en centres sanitaris, residències o centres de la tercera edat de diferent categoria o centres no sanitaris i en la mateixa categoria.

D’altra banda, per a sumar punts en relació amb la formació especialitzada es valoraran els següents aspectes: posseir títols diferents del necessari per al lloc al qual s’opta, haver assistit a cursos, seminaris o jornades relacionades amb la plaça oferida i comptar amb algun dels certificats de valencià acreditat per la Junta Qualificadora de Coneixement del Valencià (JQCV) o una altra homologada.

A més de posseir el títol oficial de formació en cures auxiliars d’infermeria, els candidats hauran de tindre la nacionalitat espanyola, i per a les persones estrangeres comunitàries i no comunitàries se seguirà l’exposat en la Llei 7/2007. És imprescindible haver complit els 16 anys i no excedir l’edat de jubilació forçosa. Un altre dels requisits és no tindre cap inhabilitació per a l’exercici de la funció pública ni tampoc patir malalties que impedisquen complir amb les labors del lloc oferit.

Les persones interessades a formar part de la bossa hauran d’enviar la instància de sol·licitud al president del consell d’administració de la residència municipal a través del correu electrònic ocupacioresidencia@almassora.es. La petició haurà d’anar acompanyada d’una còpia del Document Nacional d’Identitat, còpia del títol de tècnic en cures auxiliars d’infermeria, una autoavaluació de la persona aspirant juntament amb les còpies dels documents acreditatius dels mèrits i, finalment, la declaració jurada.

Una vegada finalitzat el termini d’inscripció, es publicarà la llista provisional de persones admeses i excloses, al costat de la valoració de mèrits provisional dels casos aprovats. Es concedirà un termini de 10 dies hàbils per a la presentació de reclamacions i, una vegada transcorregut aquest període, les sol·licituds seran valorades pel tribunal i s’elevarà el llistat final de persones admeses i excloses, així com la valoració definitiva de mèrits.

Tant la llista provisional com la definitiva es publicaran en el tauler d’anuncis de la Residència i en la pàgina web municipal www.almassora.es. Finalment, aquelles persones acceptades formaran part de la borsa de treball en la qual recorrerà la Residència per a cobrir necessitats temporals de personal.

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari