Costes obri el període d'exposició pública perquè l'Ajuntament de Borriana obtinga la concessió d'ocupació de terrenys de DPMT en les Terrasses

Costes obri el període d'exposició pública perquè l'Ajuntament de Borriana obtinga la concessió d'ocupació de terrenys de DPMT en les Terrasses
16/02/2022 -

El Servei Provincial de Costes de Castelló ha obert un període de 20 dies hàbils d’exposició pública amb relació a la sol·licitud de concessió de l’Ajuntament de Borriana per a l’ocupació al voltant de 2.078 m² de terrenys de domini públic maritimoterrestre amb destinació a dotacions i infraestructures municipals situades en les Terrasses, segons ha indicat el regidor d’Ordenació del Territori, Bruno Arnandis.

Es tracta, ha valorat, d’un tràmit administratiu per al qual “esperem la imminent aprovació de la concessió” i poder, finalment, “facultar-ne la legalitat i, posteriorment i independent, realitzar accions en què prevalguen els usos adaptats i respectuosos amb l’entorn”.

Durant aquest període es pot consultar el projecte que serveix de base a la sol·licitud i, si escau, presentar les al·legacions i observacions que s’estimen. La documentació a consultar està a disposició en el portal del Ministeri: <https://www.miteco.gob.es/es/costas/participacion-publica/12-cnc02-20-12-0012.aspx>

Les al·legacions i observacions es presentaran dirigides al Servei Provincial de Costes de Castelló, situat al carrer Escultor Viciano de Castelló, i en particular, si disposa de certificat o DNI electrònics en vigor, pot fer ús del Registre General en el web: <https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do>

Arnandis ha explicat que en l’actualitat el municipi compta amb determinades instal·lacions i infraestructures de titularitat municipal situades en zona de Domini Públic Maritimoterrestre (DPMT). Algunes de les quals compten amb autorització o concessió, en vigor o extingida, mentre que unes altres no estan emparades per cap títol concessional, encara que puguen disposar de títols o antecedents administratius, com és el cas de les infraestructures d’aigua i clavegueram.

En el cas de la zona de les Terrasses, ha manifestat el regidor, fa un any l’Ajuntament va remetre la sol·licitud amb la tramitació administrativa corresponent per a obtenir l’oportú títol de concessió d’ocupació, a fi d’aconseguir la correcta qualificació dels serveis i les instal·lacions municipals emplaçades en el DPMT i habilitar-ne les accions de conservació i millora, constatant expressament que totes les ocupacions municipals es destinen a l’ús públic.

Per a la qual cosa, ha precisat, va enviar un projecte bàsic que integra tots els elements esmentats en el tram que s’indica en el carrer de les Terrasses, en el qual es fixen les característiques de les obres i instal·lacions, l’extensió del DPMT a ocupar i altres especificacions que determina la normativa de Costes.

També es defineixen les operacions d’explotació i manteniment habituals en aquestes infraestructures, a fi de poder dur-les a terme sense la necessitat de tramitar el corresponent permís en cada actuació que s’haja d’executar.

Xarxa d’aigua potable

En la zona de DPMT existeix una conducció de proveïment d’aigua potable de 63 mm de diàmetre que dona servei als habitatges existents al carrer de les Terrasses. Aquesta conducció compta amb els elements necessaris per al seu funcionament, vàlvules, boques de reg, hidrants, així com les escomeses als habitatges. La xarxa discorre sota el paviment, principalment per la vorera. Està previst que l’encreuament d’aquesta xarxa d’aigua potable a través del Clot, actualment és un tub que penja a cada marge de la desembocadura, es realitze a través de la nova passarel·la que s’ha de construir en la zona de servitud de trànsit.

Xarxa de clavegueram

No existeix xarxa de clavegueram al carrer de les Terrasses. Igual que la xarxa d’aigua potable, el servei de clavegueram de Borriana es gestiona a través de concessió administrativa, dins del mateix contracte. Per a la instal·lació de la nova xarxa és necessari dur a terme excavació en rasa amb mitjans mecànics, omplint-la amb arena i reposant el paviment existent. Així mateix, en aquells casos en què l’excavació a fer siga més profunda que el nivell freàtic, durant l’execució de les obres s’instal·la un sistema de well point per a permetre l’obertura de la rasa en condicions de seguretat.

Xarxes d’enllumenat i electricitat

En la zona de DPMT existeix xarxa pública d’il·luminació, i al carrer de les Terrasses, la conducció d’enllumenat discorre subterrània, amb punts de llum sobre pal metàl·lic, que es corresponen amb els autoritzats en el seu moment per Costes. En l’actualitat el servei públic d’enllumenat es gestiona en règim de concessió administrativa per l’empresa Gestió d’Energia i Enllumenat Borriana UTE. En la xarxa d’enllumenat es fan les operacions d’explotació i manteniment pròpies del servei, tant de les conduccions, quadres i arquetes com dels pals i lluminàries.

Xarxa viària

La gestió de la xarxa viària es du a terme directament per l’Ajuntament. Les operacions de manteniment que es porten a cap són les de reparació, repintat, i neteja habitual de zones pavimentades, així com la reposició ocasional de superfícies granulars.

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari