Ja es poden sol·licitar les ajudes de l'Ajuntament de Borriana destinades a donar suport al teixit empresarial

Per un import màxim de 400 euros perquè persones autònomes, petites empreses i mutualistes puguen fer front a les conseqüències originades pel coronavirus

Guardar

alcaldesa y cristina rius 1
alcaldesa y cristina rius 1
Des del 10 de juliol ja es poden sol·licitar les ajudes econòmiques de caràcter social per un import màxim de 400 euros convocades per l'Ajuntament de Borriana, amb l'objectiu de donar suport al teixit empresarial de la ciutat amb domicili fiscal en la localitat per a fer front a les conseqüències originades pel coronavirus Covid-19.Concretament, van dirigides a col·laborar amb diverses despeses corrents així com amb els costos d'adequació de locals i de funcionament de l'activitat que hagen resultat necessaris com a conseqüència de l'emergència sanitària, de persones treballadores per compte propi o autònomes, petites empreses i mutualistes del municipi, que van cessar la seua activitat per la declaració de l'estat d'alarma i a aquelles que no van cessar la seua activitat però que es van vore afectades econòmicament pel desenvolupament de la pandèmia.L'Ajuntament ha publicat en el web municipal les bases reguladores i convocatòria de les subvencions, així com els models de sol·licitud i d'acreditació de despeses.Segons ha explicat l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, aquestes subvencions són compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents d'altres administracions o ens públics o privats, autonòmics, estatals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, “sempre que no es depasse el cost de l'actuació subvencionada i sense perjudici del que sobre aquest tema poguera establir la normativa reguladora de les altres subvencions concurrents”.De fet, ha precisat l'alcaldessa, l'informe de la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat, a pesar que la Subdirecció General d'Ocupació ha aprovat unes ajudes directes a persones treballadores en règim d'autònomes que tenen per objecte compensar la disminució d'ingressos derivada de la declaració de l'estat d'alarma, constata que no s'aprecia solapament de la despesa subvencionable, per la qual cosa considera que l'actuació local resulta complementària amb l'autonòmica i, per tant, no existeix duplicitat.La quantia que destina l'Ajuntament a aquesta nova línia d'ajudes ascendeix a un import global de 400.000 euros, procedent de part del superàvit pressupostari de 2019. En tot cas, ha assegurat Maria Josep Safont, aquesta quantia “podrà ser incrementada en funció de la necessitat”.

Despeses subvencionables

Les ajudes convocades tenen el caràcter de subvencions, i seran despeses subvencionables els pagaments en concepte de lloguer, llum, aigua, manteniment de programes informàtics, dominis, hosting, despeses de gestoria, així com quotes d'autònom o mutualista i assegurances socials a què s’haja fet front durant el període comprès entre el 14 de març i el 10 de juliol d'enguany.Així mateix, s'inclouen les despeses d'adequació de locals i/o de funcionament de l'activitat que hagen resultat necessaris com a conseqüència de l'emergència sanitària, tals com instal·lació de mampares, adquisició d'elements d'higienització i desinfecció i, en general, qualsevol despesa necessària per a la prevenció i evitar contagis.Termini per a les sol·licitudsEl termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils, concretament del 10 al 30 de juliol i els impresos estan disponibles en el tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament: https://burriana.sedelectronica.es/board/.Així mateix, en la pàgina web municipal està disponible la informació, requisits i documentació de la convocatòria i s’ha habilitat l'accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud.

Pla municipal d'activació econòmica

Cal recordar que el consistori de Borriana ha posat en marxa un Pla d'Acció municipal per a activar i reconstruir l'economia local amb mesures fiscals i ajudes, de les quals es poden beneficiar tant els comerciants autònoms com les empreses locals.Entre elles destaquen, a més de la línia d'ajudes per als autònoms dotat amb 400.000 euros,el pagament immediat les factures als proveïdors pimes i autònoms de l'Ajuntament, la modificació dels calendaris fiscals per a ajornar el pagament dels impostos i taxes municipals, la devolució de les taxes d'activitats anul·lades, l'exempció de pagament de les taxes a terrasses, bars, restaurants i xiriguitos, i la possibilitat d'ampliació d'aquestes. Tota la informació de les ajudes es poden consultar en el web municipal.
Destacats