La Generalitat denega l'Autorització Ambiental Integrada a Aprocol

La Generalitat denega l'Autorització Ambiental Integrada a Aprocol
30/04/2022 -

La Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental ha resolt denegar l’Autorització Integral Ambientada (AAI) sol·licitada per la mercantil Aprocol per a la instal·lació d’una planta d’emmagatzematge temporal, centre de transferència i tractament de residus perillosos i no perillosos a l’Alcora per considerar incompatible l’activitat amb el Pla General d’Ordenació Urbana del municipi, d’acord amb el certificat emés per l’Ajuntament.

L’alcalde, Samuel Falomir, ha expressat la seua satisfacció amb la resolució per considerar-la “beneficiosa per als alcorins i alcorines” i ha recordat que, des de la sol·licitud de l’AAI per part de la mercantil, el febrer de 2019, l’Ajuntament ha emés diferents informes desfavorables, ha presentat al·legacions, igual que la Plataforma No a la Contaminació, per les “nombroses deficiències” identificades en la documentació exposada al públic. Fins i tot va sol·licitar, al costat de la plataforma, a la Generalitat Valenciana que anul·lara el procediment “per no complir amb el nostre PGOU”.

Falomir ha volgut agrair el suport de la ciutadania, a través de la recollida de signatures, i ha posat en valor el treball dels tècnics i de la Plataforma No a la Contaminació. “Junts i juntes hem pogut aconseguir de nou una victòria”, ha destacat.

“Una altra de les deficiències més greus detectades és que l’Estudi d’Impacte Ambiental només contempla una única alternativa viable, quan, amb aquest estudi, el que es pretén és analitzar totes les alternatives tècnicament viables i justificar la solució finalment adoptada”.

Falomir ha incidit, sobretot, en l'”engany” de l’empresa en utilitzar “un projecte per a sol·licitar l’Autorització Ambiental Integrada diferent del que va remetre prèviament a l’Ajuntament per a obtenir l’Informe de Compatibilitat Urbanística”.

L’alcalde ha insistit que “sempre farem tot el que siga a les nostres mans per a defensar la protecció del medi ambient, el benestar i la salut de la ciutadania davant qualsevol instància pública o judicial” i ha destacat que “l’experiència ens ha demostrat que la implantació d’activitats que ja en fase de tramitació de l’Autorització Ambiental Integrada no garanteixen l’adequada protecció del medi ambient poden afectar el dret que tenen els ciutadans de viure en un medi ambient sa”.

Fonaments

En el certificat al qual fa referència la resolució, presentat l’1 de juny de 2021 l’Ajuntament informa que Aprocol no disposa de l’Informe de Compatibilitat Urbanística per a tramitar l’AAI sol·licitada perquè el Projecte Bàsic sotmés a informació pública resulta incompatible amb el plantejament vigent i no s’ajusta a la qualificació de l’activitat descrita en la memòria tècnica presentada per la mercantil a l’Ajuntament el març de 2018 que va servir de base per a l’emissió del preceptiu Informe de Compatibilitat Urbanística.

Entre altres incompatibilitats, les Ordenances del PGOU de l’Alcora estableixen la incompatibilitat urbanística de la implantació d’activitats qualificades dins del grup A segons el Reial decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s’actualitza el catàleg d’activitats potencialment contaminadores de l’atmosfera, i un dels processos de l’activitat qualificats en el Projecte Bàsic sotmés a informació pública es troba inclòs dins del grup A.

El 30 de juny de 2021, el Servei de Prevenció i Control integrat de la Contaminació remet a l’empresa una proposta de resolució de denegació de l’Autorització Ambiental Integrada sol·licitada pel següent motiu: de conformitat amb els articles 33 i 34 de la Llei 6/2014, l’informe preceptiu de l’Ajuntament és vinculant quan siga desfavorable en matèries de la seua competència, i en aquest cas la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental haurà de dictar resolució motivada denegant l’autorització (apartat 2 de l’article 33).

El 10 de març de 2022, la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental sol·licita informe de l’Advocacia de la Generalitat Valenciana amb la finalitat de conéixer si considera ajustada a dret la proposta de resolució i l’esborrany de resolució de denegació de l’AAI, elaborats per la Direcció General, previ a dictar resolució per la qual es denega l’Autorització Ambiental Integrada sol·licitada per la mercantil.

L’Advocacia General de la Generalitat, dins de l’apartat conclusions entén que “…la dicció de la Llei és clara. La Llei 6/2014 no admet interpretació, quan estableix que els informes dels articles 34 a 36 tenen caràcter preceptiu i vinculant quan siguen desfavorables.

El paràgraf tercer de l’article 33.2 obliga l’Administració autonòmica a dictar resolució denegant l’autorització quan diu “Quan aquests informes siguen desfavorables i, en conseqüència, impedisquen l’atorgament de l’AAI, l’òrgan substantiu ambiental dictarà resolució motivada denegant aquesta autorització”.

L’Advocacia General de la Generalitat, dins de l’apartat conclusions determina que “les qüestions que han suscitat controvèrsia entre l’Ajuntament i l’interessat, són alienes a l’òrgan ambiental. La Direcció General establirà uns condicionaments o mesures correctores a l’activitat (…). En funció d’aqueixos aspectes tècnics exercirà les seues pròpies competències, autoritzarà, denegarà o imposarà condicionants, però no pot analitzar l’adequació d’aqueixos aspectes al planejament urbanístic d’un municipi, perquè aqueixa anàlisi és competència de l’administració local. És precisament per això, per la qual cosa la llei exigeix l’informe de l’Ajuntament on es vaja a situar l’activitat”.

L’Advocacia General de la Generalitat conclou el seu informe considerant “…ajustada a dret la proposta de resolució denegatòria de l’AAI, ja que l’òrgan ambiental ha de resoldre denegant l’AAI perquè així ho imposa la llei en establir el caràcter vinculant dels informes dictats pels diferents òrgans en l’exercici de les seues competències, quan siguen desfavorables”.

D’aquesta manera, la resolució dictada per la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental dona per finalitzat l’expedient relatiu a la citada sol·licitud d’AAI. Contra la resolució, la mercantil podrà interposar recurs d’alçada davant la Secretaria Autonòmica d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari