L'Ajuntament de Castelló cedeix l'ús de Castalia al CD Castelló per als pròxims quatre anys

L'Ajuntament de Castelló cedeix l'ús de Castalia al CD Castelló per als pròxims quatre anys
01/09/2020 -

L’alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, i el president del Club Esportiu Castelló, Vicente Montesinos, han signat hui el conveni per a la utilització de l’estadi municipal Castalia, pel qual l’Ajuntament, com a propietari d’aquest, cedeix al club l’ús i gaudi de les instal·lacions per quatre anys, coincidents amb les temporades esportives. L’autorització s’atorga sense subjecció a cànon, tenint en compte que l’ascens a la lliga nacional de futbol professional aconseguit aquest estiu comportarà la realització d’obres d’adequació de les instal·lacions per part del club.

“Hui hem signat el conveni de cessió d’ús de l’estadi municipal Castalia, pel qual el Castelló podrà utilitzar les instal·lacions els pròxims quatre anys”, ha explicat l’alcaldessa. “Estic molt satisfeta perquè és una mostra clara de com l’Ajuntament fa costat al club de futbol de la ciutat que acaba d’aconseguir l’ascens a Segona i agraïsc el treball i l’esforç realitzat pel club”, ha apuntat. “Tenim un gran equip i una gran afició i ara hem signat un compromís de col·laboració entre un gran equip i una gran ciutat per a invertir en l’estadi municipal”, ha dit Marco. Per la seua part, el president del CD Castelló, també ha valorat aquest acord. “Vull donar les gràcies a l’Ajuntament i a l’alcaldessa pel treball realitzat per a aconseguir que el club i la ciutat tinguen el millor conveni possible”, ha assegurat Montesinos. A més, totes dues parts s’emplacen per a avaluar una altra alternativa que contemple una autorització per a la cessió de l’estadi a més llarg termini.

Així, i segons especifica el conveni, seran per compte del CD Castelló totes les actuacions i obres d’adequació i adaptació de les instal·lacions cedides derivades d’exigències definides per la Lliga de Futbol Professional, així com les obligacions que s’atribueixen al titular del recinte esportiu en el Reglament General d’Obres d’Adaptació de les mesures de seguretat en els recintes i instal·lacions esportives recollides en el Reglament General de la Lliga Nacional de Futbol Professional. A càrrec de l’Ajuntament quedaran les obres civils que suposen modificació substancial d’estructures o afecten sistemes generals, a excepció de les citades anteriorment. El Castelló, a més, queda facultat per a l’execució a càrrec seu d’aquelles obres que per iniciativa del club es consideren necessàries perquè es milloren i enriquisquen les instal·lacions actuals interiors de l’estadi, sempre amb autorització expressa de la regidoria d’Esports, havent de ser fiscalitzades en la seua execució pels serveis tècnics competents de l’Ajuntament.

Quant al manteniment de l’estadi, serà obligació del Castellot, el manteniment correctiu ordinari i extraordinari del terreny de joc, tancaments, xarxes i closos, lluminàries i altres elements no estructurals derivats del normal ús d’aquests elements. El club, així mateix, respondrà dels danys que es deriven de l’ús de la instal·lació, ocasionats tant a tercers com a l’Ajuntament.

La cessió d’ús autoritzada queda subjecta a múltiples condicions, entre elles que el club estiga al corrent d’obligacions amb l’Agència estatal d’Administració Tributària i amb la Seguretat Social i que en el moment de l’entrada en vigor del present conveni tinga totes les llicències i permisos necessaris per a poder exercir la pràctica esportiva i de competició. L’autorització es condiciona al manteniment en bon estat d’ús, higiene, neteja i decòrum del domini públic ocupat.

El club adoptarà les mesures de seguretat i vigilància que foren necessàries, tant en entrenaments, com en competicions, respectant i complint especialment les obligacions establides en la legislació de violència esportiva, així com la normativa estatal i autonòmica sobre espectacles esportius. A més, no es podrà cedir, arrendar, hipotecar o transmetre el dret d’aquesta autorització, l’incompliment de la qual donarà lloc a la revocació immediata d’aquest. Així mateix el club no podrà autoritzar l’ús temporal de les instal·lacions, excepte autorització expressa de l’Ajuntament. El club sí que podrà explotar els quioscos de begudes així com el servei de cafeteria de l’estadi d’acord amb les normes vigents establides per a aquesta mena de serveis i mitjançant la modalitat contractual que estime oportú.

Respecte a l’autorització de cessió d’ús de Castalia, podrà ser revocada unilateralment per l’administració concedint en qualsevol moment per raons d’interés públic, sense generar dret a indemnització, quan resulte incompatible amb les condicions generals aprovades amb posterioritat, produïsca danys en el domini públic, impedisca la seua utilització per a activitats de major interés públic o menyscabe l’ús general.

L’Ajuntament podrà ordenar discrecionalment les modificacions que l’interés públic i la normativa vigent exigisca, així com dictar les ordres pertinents per a mantenir o restablir la prestació corresponent. Com a titular de la instal·lació podrà exercitar, en tot moment, les seues facultats de control, gestió i inspecció de les instal·lacions, obres locals i serveis, conservant, en tot cas, els poders de policia necessaris per a assegurar la bona marxa dels serveis i activitats que es realitzen en el recinte esportiu l’ús del qual ha sigut autoritzat i vetlar pel compliment dels acords en el conveni rubricat.

Una altra de les clàusules és que el CD Castelló, a partir de la temporada 2021-22, i durant la vigència del conveni, haurà de portar imprés en l’equipament esportiu utilitzat en els partits oficials de tots els seus equips, qualsevol que fora la seua categoria, l’escut institucional de l’Ajuntament de Castelló.

Totes dues parts han acordat també la creació d’una Comissió de Seguiment del conveni, amb l’objectiu de resoldre qualsevol dubte o discrepància que puga sorgir en el seu desenvolupament i execució, per a l’avaluació anual o ocasional del compliment, i per a coordinar les propostes i actuacions tendents al desenvolupament d’aquest. A més, s’establirà conjuntament amb la persona responsable de l’Ajuntament, un Pla de Seguretat i Emergència conjunt per a l’estadi.

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari