El Consell redueix un 10% les taxes universitàries per al curs 2022-2023

També s’aproven exempcions en tarifes relacionades amb la pesca i una reducció del 10% en taxes i preus públics de la Generalitat

El Consell redueix un 10% les taxes universitàries per al curs 2022-2023
22/04/2022 -

El Consell ha aprovat el decret llei pel qual es regula la bonificació del 10% de les taxes pròpies i preus públics gestionats per la Generalitat fins al 31 de desembre de 2022. S’estima que la mesura beneficie directament a un total de més d’1.300.000 valencians i valencians i supose un estalvi de costos per a les famílies i empreses valencianes pròxim als 30 milions d’euros.

Es tracta d’una reducció de caràcter temporal que s’emmarca dins del Pla Reactiva, amb la finalitat de mitigar l’impacte de la inflació en l’economia de les famílies i empreses valencianes, evitar que la seua capacitat adquisitiva es veja més perjudicada, així com pal·liar i controlar els efectes negatius que puguen produir sobre la renda real i l’ocupació.

De fet, aquesta bonificació respon a la voluntat del Consell de fer front a l’augment de la inflació que ha desencadenat el problema de subministraments lligat a l’aturada de la COVID-19, així com l’increment en el preu de les matèries primeres i energia a causa de la sobre demanda per a la recuperació econòmica i agreujada després de la invasió d’Ucraïna per part de Rússia.

Taxes incloses

El decret llei aprovat afecten taxes de caràcter transversal i vinculades a un gran nombre de prestacions i serveis subministrats per les administracions públiques, ajudant així a contribuir a mitigar l’impacte de la inflació en l’estructura de costos familiars i empresarials.

En concret, la mesura afecta a totes les taxes pròpies, regulades per la Llei 20/2017, a excepció de les taxes per serveis universitaris i sempre que no siguen de sol·licitud o recepció voluntària per als obligats tributaris i que no es presten o realitzen pel sector privat, estiga o no establida la seua reserva a favor del sector públic.

En canvi, sí que s’han considerat a aquest efecte les taxes per Inspeccions i Controls Sanitaris d’Animals i els seus Productes, regulades la Llei 10/1997; les tarifes portuàries, regulades en la Llei 1/1999, amb l’excepció dels serveis a la pesca fresca i aqüicultura marina; i les taxes per ús i ocupació d’espais en els ports de la Generalitat en virtut d’autorització o concessió, recollides en la Llei 2/2014, amb l’excepció de la taxa per primera venda de peix.

També es veuran reduïts un 10% tots els preus públics fixats per la Generalitat, amb la mateixa limitació temporal des de l’entrada en vigor del decret llei fins al pròxim 31 de desembre de 2022.

Cal tindre en compte que aquesta mesura únicament afecta a les bonificacions a favor de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental que es realitzen en règim de dret públic. És a dir, no s’inclouran les contraprestacions exigides per entitats subjectes al dret privat.

Així doncs, queden exclosos de l’àmbit d’aplicació de la mesura els preus percebuts per les entitats de dret públic, les entitats públiques empresarials, així com les societats mercantils i fundacions del sector públic, en tant que estan sotmeses al dret privat.

Tampoc s’inclouen els consorcis dels quals forma part de la Generalitat, en tant que la seua creació obeeix a un conveni signat entre les parts, i la seua modificació implicaria una decisió que hauria d’adoptar-se en el si del mateix consorci, d’acord amb el conveni que el regule.

Exempció durant 6 mesos

D’altra banda, s’estableix una exempció de 6 mesos per a les tarifes portuàries per serveis a la pesca fresca i aqüicultura marina, així com per a les taxes per ús i ocupació de les instal·lacions per a la primera venda de peix fresc, que queden excloses de la reducció general del 10%.

Atés que en el cas de la tarifa portuària G-4, el període de liquidació és mensual, mentre que, en les taxes per ús i ocupació, el període de liquidació és semestral, amb la finalitat de periodificar el benefici sense alterar la regla de meritació i exigència de l’impost s’ha introduït una regla especial de còmput de la base imposable per la qual s’exclouran del còmput de la base imposable els elements per al seu càlcul generats durant la vigència del benefici.

Taxes universitàries

Pel que respecta a les taxes universitàries, també queden excloses de la reducció general en tant que no es consignen en els pressupostos de la Generalitat, són gestionades per les mateixes universitats i la seua quantia està subjecta a uns límits fixats en l’àmbit de l’actuació dels òrgans col·legiats corresponents.

No obstant això, d’acord amb l’objecte del decret, estableix per al pròxim curs 2022/2023 una reducció del 10% en les taxes de referència dels diferents conceptes inclosos per serveis universitaris en el Decret 168/2021, de 8 d’octubre, del Consell.

Aquesta reducció de taxes universitàries revertirà, igualment, en les famílies dels 132.000 estudiants de les cinc universitats públiques de la Comunitat Valenciana.

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari