Castelló adapta els contractes públics a l'estat d'alarma i a la gestió de la crisi del Covid-19

Un decret estableix les regles de tramitació d’expedients i suspén serveis que no es poden executar en l’actualitat

Castelló adapta els contractes públics a l'estat d'alarma i a la gestió de la crisi del Covid-19
25/03/2020 -

Els procediments d’adjudicació dels contractes del sector públic i l’execució dels ja formalitzats i en vigor s’han vist afectats per la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel Covid-19. Una situació que ha obligat als departaments i serveis de l’Ajuntament de Castelló, juntament amb les regidories competents, a adoptar mesures sobre aquest tema, que es recullen en el Decret de suspensió de terminis i d’execució de contractes pel Covid-19, signat hui pel regidor de Patrimoni i Contractació, Rafa Simó, i en el qual han estat treballant els socis de l’Acord de Fadrell i tècnics.

“Es paralitzen els processos de contractació pública que no tenen res a veure amb la crisi sanitària, se suspén l’execució d’alguns serveis i en les obres i serveis que es continuen executant, s’obliga les empreses a presentar un protocol de seguretat que complisca les mesures sanitàries i garantisca la seguretat dels i les treballadores”, ha explicat Simó.

En el document, d’acord amb el Reial Decret llei 8/2020 de mesures urgents i extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del Covid-19, es resol establir les regles en relació amb els expedients de contractació en tramitació o que vagen a iniciar-se durant la duració de l’estat d’alarma. Així, els actes preparatoris dels expedients de contractació, inclosos plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques, es podran continuar tramitant amb normalitat. També seguiran el seu curs els tràmits relatius a estudi d’ofertes. La fase d’aprovació de l’expedient queda paralitzada, llevat que excepcionalment per raons d’interés públic degudament motivades s’acordarà per l’òrgan de contractació la seua continuïtat. En els expedients que pogueren trobar-se en fase de presentació d’ofertes, els terminis establits quedaran interromputs; i en aquells que es troben en fase de presentació de documentació acreditativa del compliment dels requisits previs a l’adjudicació o de justificació de baixes temeràries o qualsevol altre tipus d’esmena, es podrà seguir amb la tramitació si els interessats voluntàriament l’accepten.

A més, en qualsevol fase del procediment i sempre que es considere oportú per l’òrgan de contractació, podrà convocar-se mesa de contractació, que serà constituïda telemàticament. Queda suspesa la seua formalització, llevat que excepcionalment per la finalitat del contracte i per circumstàncies d’interés públic degudament justificades i sempre que les circumstàncies actuals no ho impediren, es considerara convenient iniciar la prestació.

El decret també aprova continuar amb la tramitació d’aquells contractes l’adjudicació dels quals ja s’haja acordat, si l’execució material de les seues prestacions s’estima necessària i és possible dur-les a terme en l’actual situació, sempre que l’empresari adjudicatari mostre la seua conformitat i es comprometa a adoptar les precaucions indicades per les autoritats sanitàries per a evitar contagis. A més, poden continuar els procediments en aquells contractes referits a prestacions estretament vinculades als fets justificatius de l’estat d’alarma, o que siguen indispensables per a la protecció de l’interés general o per al funcionament bàsic dels serveis.

Contractes suspesos

D’altra banda, se suspenen contractes de serveis subscrits per l’Ajuntament de Castelló, atés que resulta palesa que la seua execució ha esdevingut impossible a conseqüència de les mesures adoptades per l’Estat a conseqüència del Covid-19, amb efectes a la data d’entrada en vigor del Reial decret 463/2020 de 14 de març i fins que aquesta prestació puga reprendre’s. Els contractes afectats són huit: servei de sala per al funcionament del Teatre del Raval, gestió i direcció de l’Escola Municipal de Teatre, transport escolar per a l’alumnat del Raval Universitari, gestió i dinamització dels locals municipals d’assaig per a joves de Tetuan XIV, Escola de Matí i de Vesprada, instal·lació i retirada d’escenaris en vies públiques i edificis municipals, monitoratge acústic en continu de la zona ZAS de les tasques i el servei de recollida de troncs de palmeres. A més, se suspén parcialment la concessió del servei de transport urbà, en apreciar la impossibilitat d’execució total del contracte.

Aquells contractes que siguen suspesos totalment o parcialment, a sol·licitud del contractista i degudament acreditat, previ informe del responsable del contracte, l’Ajuntament determinara la possible indemnització de danys i perjudicis que pogueren correspondre-li en els termes de l’article 34 del RDL. 8/2020. Conceptes indemnitzables són despeses salarials que efectivament haguera abonat el contractista al personal que figurara adscrit amb data 14 de març de 2020 a l’execució ordinària del contracte durant el període de suspensió; despeses per manteniment de garantia definitiva, lloguers o costos de manteniment de maquinària instal·lacions i equips relatius al període de suspensió del contracte; i despeses derivades de pòlisses d’assegurança.

Pla de seguretat i salut

Respecte als contractes d’obres en execució, el contractista podrà sol·licitar una pròrroga en el termini de d’entrega final sempre que oferisca el compliment dels seus compromisos pendents si se li amplia el termini inicial. Si les empreses contractistes decideixen no sol·licitar la suspensió del contracte, hauran d’aportar un pla de seguretat i salut.

En la mateixa línia, quant a la resta de contractes que es manté en vigor o suspesos parcialment, els contractistes hauran de presentar a l’Ajuntament el pla de contingència o protocol d’actuació per a fer front al coronavirus que garantisca la seguretat i salut dels treballadors i el compliment de les mesures sanitàries indicades.

La resolució té caràcter temporal pel temps estrictament necessari per a fer front a l’emergència sanitària derivada del Covid-19 i en particular durant l’estat d’alarma acordat mitjançant el Reial Decret 463/2020 de 14 de març.

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari