Castelló avança en mesures de conciliació amb la signatura del seu nou acord laboral

L’acord introdueix mesures específiques per a les persones treballadores de l’Ajuntament afectades per situacions de dependència

Castelló avança en mesures de conciliació amb la signatura del seu nou acord laboral
17/09/2021 -

L’Ajuntament de Castelló fa passos importants cap als drets laborals i socials amb la incorporació al nou acord laboral per al personal funcionari i al conveni col·lectiu per al personal laboral municipal de noves mesures destinades a afavorir la conciliació laboral i familiar. Així, al costat de les mesures pioneres com l’acumulació dels permisos per a les famílies monoparentals femenines i monoparentals i el permís menstrual, els textos introdueixen una sèrie de mesures destinades a facilitar i compaginar la vida laboral i la familiar, amb punts específics per a les situacions de dependència.

L’alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, ha recalcat la importància del nou acord laboral, que, per primera vegada, ha sigut recolzat per unanimitat de tots els sindicats i grups polítics presents en la negociació, i amb el qual s’incorporen “importants mesures per a facilitar la conciliació dels i les treballadores municipals amb la seua vida personal i familiar”. “Amb aquest acord demostrem una vegada més que les polítiques socials i per la igualtat estan entre les nostres prioritats i que, aprovant i aplicant mesures com les incloses en aquest nou conveni, estem exercint el nostre paper com a responsables públics en l’impuls d’iniciatives socialment justes i necessàries per a la ciutadania”.

La regidora de Recursos Humans, Monica Barabas, ha apuntat que els convenis aprovats han inclòs mesures específiques per a aquells empleats i empleades que es vegen afectats per situacions de dependència i incorporat bona part dels drets recollits en matèria de flexibilitat en el Decret 42/2019, de 22 de març, del Consell, de regulació de les condicions de treball del personal funcionari de l’Administració de la Generalitat, així com mesures del Reial decret llei 6/2019, 1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’ocupació i l’ocupació. “Es tracta d’un conveni amb el qual avancem en drets socials i laborals, un text adaptat a les realitats i necessitats de conciliació dels i les persones treballadores a l’Ajuntament”, ha indicat.

Així, per exemple, el document recull que el personal que tinga fills o filles o tutelats amb diversitat funcional, tindran dret a una hora diària de reducció horària i a absentar-se del treball pel temps indispensable per a assistir a reunions de coordinació del seu centre educatiu, ordinari d’integració o d’educació especial, on reba atenció, tractament o per a acompanyament si ha de rebre suport addicional en l’àmbit sanitari o social.

També es tindrà dret a la reducció de jornada fins a la meitat d’aquesta, amb disminució proporcional de retribucions, per raons de guarda legal, quan es tinga a càrrec un menor de 12 anys, persona major que requerisca especial dedicació, o persona amb un grau de discapacitat física, psíquica o sensorial igual o superior al 33%; per tindre al seu càrrec al cònjuge o parella de fet o un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat que requerisca especial dedicació; entre altres. En aquests casos, es podrà sol·licitar així mateix reducció de jornada d’una hora sense disminució de retribucions.

D’altra banda, quan per raons de malaltia molt greu calga atendre la cura del cònjuge, parella de fet o d’un familiar de primer grau, el personal tindrà dret a sol·licitar una reducció de fins al 50% de la jornada laboral, amb caràcter retribuït i pel termini màxim d’un mes.

Permís per cura del lactant

A més, l’acord recull com a novetat aspectes com el dret a una hora d’absència del treball (divisible en dues fraccions) per lactància d’un fill o filla menor de dotze mesos, permís que podrà substituir-se per una reducció de jornada en aqueix mateix temps. Es podrà sol·licitar així mateix la substitució del temps de lactància per un permís retribuït que acumule en jornades completes el temps corresponent.

El nou acord regula les condicions laborals d’aproximadament 1.500 empleats i empleades públiques de l’Ajuntament de Castelló i dels seus Patronats, així com del personal laboral contractat dins del marc de programes de foment de l’ocupació. D’ells, 670 són dones (45%) i 797 són homes (55%).

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari