Aprovat l'avantprojecte de llei que regula el Fons de Cooperació Municipal dels Municipis de la Comunitat Valenciana

Aprovat l'avantprojecte de llei que regula el Fons de Cooperació Municipal dels Municipis de la Comunitat Valenciana
02/10/2020 -

El Consell ha aprovat l’avantprojecte de Llei que regula el Fons de Cooperació Municipal dels Municipis i Entitats Locals Menors de la Comunitat Valenciana.

Aquesta llei té per objecte regular el Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana establit en l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana i la creació de la Comissió de col·laboració i coordinació del Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana.

Així mateix, aquesta llei aprofundeix en la garantia d’un sistema estable de finançament local amb l’objectiu d’assegurar una gestió pública de qualitat en l’exercici de les competències municipals, d’un fons que ja es va implementar reglamentàriament a través del Decret 51/2017 del Consell.

En aquest sentit, ja s’han distribuït des de 2017 un total de 40 milions d’euros cada anualitat per part de la Generalitat, així com les xifres corresponents de les diputacions.

A aquest efecte, aquesta llei aborda la dotació d’un fons autonòmic de finançament local que, d’una manera incondicionada, objectiva i transparent, done cobertura al principi d’autonomia local i proporcione estabilitat al sistema.

Fons de Cooperació Municipal

El Fons de Cooperació Municipal té per objecte garantir la suficiència financera de les entitats locals de la Comunitat Valenciana i potenciar la seua autonomia local sobre la base del principi de subsidiarietat, finançant globalment la seua activitat.

Aquest Fons es basa en els principis d’objectivitat, transparència, publicitat i equitat i constitueix un factor d’articulació, equilibri i cohesió territorial.

A més, promourà l’equilibri econòmic dels ens locals de la Comunitat Valenciana i la realització interna del principi de solidaritat, a fi de contribuir al fet que els diferents nuclis i entitats de població compten amb la dotació adequada per a la prestació dels serveis de competència local.

Els municipis i les entitats locals menors podran destinar els recursos que reben al desenvolupament general de les seues competències, sense vinculació a un objectiu o finalitat concret.

Les aportacions del Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana tenen el caràcter de transferències als municipis i entitats locals menors, a fi de finançar globalment les activitats i serveis que els corresponguen en virtut de les competències que hagen assumit, i són compatibles amb la percepció de les aportacions de les línies específiques del Fons de Cooperació Municipal que es puguen crear legalment o reglamentàriament.

Aquestes transferències formen part i estan vinculades al sistema de finançament autonòmic de les corporacions locals valencianes, sense que en cap cas tinguen naturalesa de subvenció.

Entitats beneficiàries

Són entitats beneficiàries del Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana tots els municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana.

Per a ser entitat beneficiària serà necessari haver complit l’obligació de presentar el Compte General davant la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, així com haver remés el corresponent Pla economicofinancer a l’òrgan de la Generalitat competent en matèria de tutela financera de les entitats locals de la Comunitat Valenciana.

Pla anual del Fons de Cooperació Municipal

El Consell, com a òrgan de coordinació, haurà d’aprovar durant el primer semestre de cada exercici el Pla del Fons de Cooperació Municipal per al següent exercici.

Aquest pla, en el qual participaran les diputacions amb la finalitat d’harmonitzar els interessos públics afectats a través de la Comissió de col·laboració i coordinació del Fons de Cooperació Municipal, contindrà una anàlisi de la situació de finançament dels municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana, la fixació de les prioritats estratègiques, la determinació de les quanties globals a aportar per la Generalitat i cada diputació provincial i la resta de directrius de coordinació necessàries que es puguen preveure reglamentàriament.

La Generalitat haurà de dotar anualment aquest Fons mitjançant el crèdit pressupostari corresponent en la seua Llei de Pressupostos.

Les diputacions d’Alacant, Castelló i València, com a entitats locals de la Comunitat Valenciana, en l’exercici de les seues competències pròpies participaran a través dels seus pressupostos anuals en el Fons de Cooperació Municipal Incondicionat de la Comunitat Valenciana mitjançant les aportacions dineràries previstes en la Llei 38/2003 general de subvencions.

Igualment, les diputacions, abans de l’aprovació dels seus projectes de pressupost, els posaran en coneixement del Consell, que en un termini de quinze dies podrà oposar les objeccions respecte a aquelles previsions pressupostàries que suposen infracció de les directrius de coordinació.

Comissió de col·laboració i coordinació

També es crea la Comissió de col·laboració i coordinació del Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana, que és l’òrgan de participació encarregat de la implementació, el seguiment i control de l’execució anual del Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana.

Aquesta comissió està adscrita al departament de la Generalitat amb competències en matèria d’Administració local, i s’encarregarà d’estudiar i proposar anualment la determinació de les quanties a consignar pressupostàriament durant cada exercici per cadascuna de les Administracions participants en el Fons.

En el context social, econòmic i polític actual urgeix que la Generalitat actue decididament com a garant del municipalisme, subratlle la importància estratègica del local i intervinga per a corregir desequilibris i desigualtats.

Finalment, el contingut d’aquesta llei és coherent amb la resta de l’ordenament jurídic, nacional i de la Unió Europea, i pretén generar en l’àmbit del finançament local un marc normatiu estable, predictible, integrat, clar i de certitud, que facilite el seu coneixement i comprensió i, en conseqüència, l’actuació i presa de decisions de les entitats locals afectades.

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari