Els estudiants podran matricular-se a la Universitat Jaume I de Castelló de manera en línia

El període de matriculació estarà obert des del dilluns 19 de juliol, fins al dijous 22 a les 12.00 hores del migdia

Guardar

uji
uji
Després de la finalització dels exàmens PAU-EBAU, la matriculació en els graus de la Universitat Jaume I de Castelló obre les portes en línia aquest dilluns 19 de juliol, i estarà activa fins al dijous 22 del mateix mes, a les 12.00 hores de migdia. Aquesta vegada serà únicament en línia, i l'alumnat de nou accés podrà formalitzar la seva matrícula el dia i hora assignat, que pot consultar-se en els resultats de preinscripció del grau.

CRITERIS DE MATRÍCULA DE NOU INGRÉS

Aquells estudiants de nou ingrés que en el terme de matrícula no sol·liciti reconeixement de crèdits s'ha de matricular obligatòriament de 60 crèdits o per al programa de doble titulació 72 crèdits, cosa que significaria un curs complet. Al llarg del curs acadèmic no es pot fer cap modificació de matrícula que impliqui una modificació en el nom de crèdits matriculats.En canvi, l'alumnat de nou ingrés que ha sol·licitat reconeixements inclosos en les aules automàtiques de reconeixement, si vol, podrà ampliar la matrícula fins a un màxim de 72 crèdits, o per al programa de doble titulació, 84 crèdits, per a cursar en el mateix moment de la matrícula. Els reconeixements automàtics computin a l'efecte de crèdits mínims de matrícula i no computin a l'efecte de crèdits màxims de matrícula.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A APORTAR

Realitzar una primera matrícula en la Universitat és senzill, però requereix una certa documentació per a poder formalitzar de manera oficial l'ingrés en els graus. En aquest cas, la documentació requerida per a la Universitat Jaume I de Castelló s'ha d'aportar mitjançant un correu electrònic a negociat-grau@uji.es.En cas que la documentació aportada telemàticament no tingui la signatura digital o electrònica, es podrà requerir la documentació original.Aquells estudiants que entren per les proves d'accés a la Universitat (PAU-EBAU), i formen part de la Comunitat Valenciana, no necessiten cap documentació. En aquest sentit, tampoc necessiten documentació aquells estudiants d'estudis estrangers amb acreditació de la UNED, i els majors de 40 i 45 anys.En canvi, estudiants d'universitats de fora de la Comunitat Valenciana necessiten el justificant d'haver abonat les taxes corresponents al trasllat d'expedient en la universitat on s'han realitzat les proves d'accés.Exempts de la PAU 2017, necessiten l'acreditació d'exempció de les proves d'accés expedida pel centre de secundària.Els estudiants de cicles formatius de grau superior i els del cicle formatiu de grau superior i PAU necessiten el certificat de qualificacions i dipòsit del títol. Si les proves d'accés s'han realitzat fora de la Comunitat Valenciana, s'ha de presentar el justificant d'haver abonat les taxes corresponents al trasllat d'expedient en la universitat on s'han realitzat les proves.Els estudiants amb titulació universitària necessiten únicament el certificat de qualificacions i dipòsit del títol, però, els titulats en l'UJI no han de presentar cap documentació.Els majors de 25 anys, si la prova l'han realitzat a la Universitat Jaume I no necessiten cap mena de documentació. En canvi, si la prova s'ha realitzat en una universitat de fora de la Comunitat Valenciana, és necessari el justificant d'haver abonat les taxes corresponents al trasllat d'expedient.Com a dada important, l'alumnat que ja ha iniciat i no ha finalitzat els estudis universitaris en una altra universitat ha de presentar el justificant d'haver abonat les taxes de trasllat d'expedient de l'estudi iniciat.Per a la justificació de les següents exempcions o bonificacions de taxes de matrícula, és necessari aportar la documentació acreditativa vigent mitjançant un correu electrònic a negociat-grau@uji.es.Aquesta documentació és:
  • Matrícula d'honor en segon de batxiller
  • Premi extraordinari de batxiller
  • Família monoparental
  • Víctima de terrorisme
  • Víctima d'actes de violència sobre la dona, així com el fill o la filla menor de 25 anys a càrrec.

ASSIGNATURES, HORARIS I AULES

Per a poder conèixer les assignatures, els horaris i les aules, és necessari entrar en el Sistema d'Informació Acadèmica (SIA), on es contempla tota la informació de l'oferta d'estudis oficials, assignatures i guies docents, sistemes d'avaluació, professorat, horaris i aules, altres aspectes docents i organitzatius dels estudis. 
Destacats