Les Corts aconsegueixen aprovar la Llei del Joc

Es fixa una distància mínima de 850 metres entre sales de joc i centres educatius i una separació de 500 metres entre establiments

Guardar

Soler_Corts_18.3.20
Soler_Corts_18.3.20
El conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, ha destacat que "la nova Llei del Joc que han aprovat Les Corts aquest dijous és "la millor recepta per a lluitar contra la xacra social que suposa la ludopatia, augmentar la protecció cap a col·lectius de risc i menors d'edat i establir les bases del joc responsable" en la Comunitat Valenciana".Vicent Soler ha realitzat aquestes declaracions després de la votació realitzada en l'hemicicle que ha donat llum verda al text. La nova norma substitueix a la Llei 4/1988, de 3 de juny, que va ser aprovada fa més de 30 anys."L'objecte de la llei té una doble finalitat íntimament relacionada amb servir a l'interés general de la societat. D'una banda, la regulació de l'activitat socioeconòmica de joc en les seues diverses modalitats i canals en la Comunitat Valenciana i, per una altra, la prevenció de les patologies i addiccions", ha apuntat el titular d'Hisenda."La presentació d'esmenes i l'obertura del debat sobre la llei ha permés als grups parlamentaris fer aportacions aprofitant la seua experiència, la qual cosa ha contribuït a madurar i millorar el projecte de llei inicial, donant així una millor resposta a la inquietud que en l'actualitat suscita aquesta matèria a la societat valenciana", ha indicat Soler.Entre les novetats d'aquesta llei destaca la prohibició als agents que exercisquen l'activitat de joc de concedir crèdits, bonificacions o assistència financera a les persones jugadores.La llei també introdueix la restricció de la publicitat, promoció, patrocini i informació comercial de les activitats del joc, en l'àmbit de les competències de la Generalitat.Així mateix, es prohibeix la publicitat i promoció del joc en l'exterior dels locals de joc, la publicitat estàtica, en la via pública o mitjans de transport, així com l'emissió de publicitat sobre aquesta activitat en els mitjans de comunicació de titularitat pública de la Comunitat Valenciana.També dins dels locals de joc serà obligatòria la disposició de fulles informatives accessibles a les persones jugadores sobre els recursos disponibles per al tractament i rehabilitació de la ludopatia.A més, es promouran ajudes, subvencions o incentius fiscals per a entitats esportives, associacions i mitjans de comunicació que duguen a terme campanyes de prevenció i lluita contra la ludopatia.

850 metres i 500 metres

Entre les novetats de la llei destaca també la regulació d'una distància de 850 metres, en el trajecte per als vianants més curt per vial de domini públic, per a la localització dels salons de joc i locals específics d'apostes, respecte a centres educatius acreditats que impartisquen educació secundària obligatòria, batxillerat, cicle de formació professional bàsica i ensenyaments artístics professionals."L'establiment d'aquesta mesura ve motivat per la necessitat de reduir l'exposició de les persones menors d'edat, en particular adolescents, a l'oferta de joc, especialment les apostes esportives, en els seus itineraris diaris d'assistència als centres educatius, i amb això la normalització d'aquests establiments com a llocs d'oci", ha explicat Vicent Soler.Segons ha indicat el conseller, "les investigacions assenyalen la sobreexposició de les persones adolescents i joves vinculada a la proliferació de salons de joc i locals específics d'apostes en el teixit urbà, en sinergia amb la publicitat del joc en els mitjans de comunicació, esdeveniments esportius i mitjans electrònics, com a factors de risc per al desenvolupament de conductes addictives associades al joc, especialment en l'adolescència".El creixement exponencial dels salons de joc i els locals específics d'apostes en el teixit urbà de la Comunitat Valenciana s'ha posat de manifest entre 2013 i 2019, en passar de 250 salons de joc i 9 locals específics d'apostes autoritzats 518 i 35, respectivament, sense cap consideració de distanciament dels centres educatius i generant una creixent preocupació social. Aquesta dinàmica de creixement contrasta amb les de la resta d'establiments de joc que a penes han variat en els últims 6 anys.La llei també estableix distàncies mínimes de 500 metres entre establiments de bingo, salons de joc i cases d'apostes, amb l'objectiu de reduir la concentració espacial dels establiments de joc en enclavaments urbans, evitant crear zones com a 'mini Las Vegas', i reduir així el risc de sobreexposició de la població al joc en el seu entorn quotidià.

Activació per control remot de màquines tipus B

També s'introdueix com a novetat la incorporació d'un sistema d'activació-desactivació per control remot de cada màquina, sota la responsabilitat del personal encarregat del local."Aquesta mesura es justifica per l'absència d'un control d'entrada en aquests establiments i la necessitat de garantir que les persones menors d'edat no tinguen accés a aquestes màquines", ha indicat Vicent Soler.A més, les màquines tipus B hauran de romandre sense emissió d'estímuls sonors, visuals o lumínics durant el temps en què no estiguen sent utilitzades. També es prohibeix la instal·lació de màquines de joc en terrasses, vies públiques o zones exteriors dels establiments d'hostaleria i similars, així com en bars i cafeteries situats dins de centre docents, sanitaris, socials o juvenils i en els recintes esportius."La protecció de la salut i dels drets de les persones, en particular, en el cas dels menors d'edat, són raons imperioses d'interés general que justifiquen la necessitat d'establir aquests requisits específics", ha subratllat el conseller.

Es mantenen les autoritzacions atorgades

D'altra banda, amb l'objectiu de garantir la seguretat jurídica en el sector, es manté la validesa i vigència de totes les autoritzacions atorgades prèviament a l'entrada en vigor d'aquesta llei durant tot el període per al qual estigueren concedides.També es prohibeix l'habilitació d'espais per a fumar o clubs de persones fumadores en els establiments de joc. Així mateix, es prohibeix la publicitat de productes o entitats financeres a l'interior dels locals de joc.

Més seguretat jurídica

La nova Llei de Joc també ha avançat en l'homogeneïtzació dels tipus infractors. A més, es requalifiquen els diferents tipus d'infraccions i es revisen les quanties de les sancions, que passen a establir-se per trams.Per part seua, en l'àmbit de les rifes, tómboles o combinacions aleatòries s'aclareix el règim de les exempcions, introduint-se una nova exempció que afecta aquelles que es realitzen en ocasió d'esdeveniments d'arrelament popular o que corresponguen amb usos socials de caràcter tradicional, com ara les rifes de cistelles de nadal organitzades per comerços o establiments d'hostaleria.En el cas de les apostes, es generalitza la definició de la base imposable a atenció als ingressos nets procedents del joc; mentre que en els supòsits de joc realitzats mitjançant màquines recreatives i d'atzar, s'estableix que la meritació de l'impost és per trimestres naturals.Per part seua, també s'han adequat els tipus de gravamen en el cas de les rifes, tómboles, combinacions aleatòries, apostes, casinos de joc i en el cas d'explotació de màquines recreatives i d'atzar.Una altra de les novetats és la generalització de la presentació de l'autoliquidació per mitjans telemàtics i l'ampliació del termini de declaració i ingrés del tribut, sent amb caràcter general d'un mes.

La llei legalitza les apostes en els 'trinquets'

"La llei a més legalitza les apostes en els 'trinquets', on es practica l'esport nacional valencià, la pilota valenciana", ha apuntat Vicent Soler, qui ha explicat que a partir d'ara aquest esport es regirà per un sistema provisional que, sense sotmetre l'activitat als mateixos requisits que les apostes ordinàries, permetrà un cert control administratiu sobre la seua pràctica i sobre qui intervé en ella, fins que s'aprove una reglamentació específica".

Terminis per a adaptar-se a la normativa

Es concedeix un termini de sis mesos, des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, perquè els salons de joc i els locals específics d'apostes realitzen les obres d'adaptació necessàries amb l'objectiu de complir amb els requisits establits la Llei referits al control d'admissió en locals de joc.Així mateix, es concedeix un termini de 12 mesos, des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, perquè les màquines de joc tipus B i les màquines auxiliars d'apostes situades en establiments d'hostaleria i similars, així com aquelles màquines d'apostes situades en recintes esportius, realitzen les adaptacions necessàries per a complir el requisit de disposar del sistema d'activació-desactivació.Igualment, s'estableix un període màxim de 5 anys, des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, de suspensió de noves autoritzacions d'establiments de joc i de noves autoritzacions d'explotació de màquines de joc tipus B o recreatives amb premi, destinades a ser instal·lades en locals d'hostaleria o similars.El fort creixement de l'oferta de joc presencial dels últims anys, l'augment del nombre de persones afectades per conductes de joc i addiccions, així com la creixent preocupació social a la Comunitat Valenciana, aconsella l'establiment d'una suspensió temporal de noves autoritzacions.La Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, competent en matèria de joc, coordinarà un estudi que analitze l'impacte social i sobre la salut pública de les instal·lacions de joc existents, així com de les màquines de joc en locals d'hostaleria.No obstant això, tenint en compte que la renovació d'autorització dels establiments de joc s'ha de realitzar d'acord amb la normativa vigent, aquesta suspensió no serà aplicable en aquells casos en què siga necessari un canvi d'emplaçament de l'establiment de joc per a complir amb el nou requisit de distància.Finalment, s'estableix un termini de 12 mesos, des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, per a l'elaboració de l'Estratègia Valenciana Integral de Prevenció i Tractament del Joc.

Tractament multidimensional

El tractament del joc patològic té un caràcter multidimensional i multidisciplinari i, en aquesta línia, el Consell desenvoluparà activitats, en col·laboració amb altres administracions públiques i amb entitats socials, en matèria educativa, sanitària, esportiva i sociolaboral, amb l'objectiu d'establir protocols de detecció precoç, fomentar l'oci alternatiu i educatiu, especialment de persones adolescents i joves, així com l'abordatge global del tractament de l'addicció al joc.Aquesta Llei també preveu l'elaboració d'una estratègia pluriennal i un programa d'acció bianual que s'avaluaran i actualitzaran periòdicament, en col·laboració amb la resta d'administracions públiques i organitzacions i entitats vinculades a l'activitat de joc en la Comunitat Valenciana, per a dotar d'un enfocament específic, integral i integrador de la prevenció i el tractament del joc patològic.

Òrgans de suport

D'igual manera, s'actualitza la configuració de la Comissió de Joc, òrgan de caràcter consultiu en matèria de joc, per a garantir la participació de les diferents parts implicades en aquesta activitat, organitzacions sindicals i empresarials del sector, associacions dedicades a la prevenció i rehabilitació de la ludopatia, associacions veïnals, el Consell de la Joventut i organismes d'investigació universitària.Així mateix, es crea la Comissió Tècnica de Coordinació Interadministrativa en matèria de joc com a òrgan de coordinació tècnica i administrativa interdepartamental de l'administració valenciana.La llei també regula el Registre de Persones Excloses d'Accés al Joc en la Comunitat Valenciana i la possibilitat de coordinació amb registres oficials equivalents a Espanya, així com el control d'admissió amb la novetat d'establir l'obligatorietat d'aquest control en tots els locals de joc.
Destacats