Castelló ultima l'aprovació definitiva de la primera Ordenança de Mobilitat Sostenible

La Junta de Govern aprova inicialment el projecte que té com a objectiu prioritzar al vianant i millorar la seguretat viària

Guardar

Jorge Ribes, concejal Movilidad Sostenible Castelló
Jorge Ribes, concejal Movilidad Sostenible Castelló
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Castelló ha aprovat inicialment el projecte de la primera Ordenança Municipal de Mobilitat Sostenible i la seua formulació al ple, al qual seguirà una exposició al públic durant el termini de 30 dies per a la presentació de reclamacions i suggeriments i la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) i en la web municipal (www.castello.es). Si transcorregut aqueix termini no s'hagueren presentat reclamacions, s'entendria definitivament aprovada sense necessitat d'un nou acord plenari.És la fase final de la tramitació d'una ordenança que ja s'ha sotmés a consulta i a informació pública prèviament i que s'emmarca en la necessitat que l'Ajuntament de Castelló dispose d'una regulació que facilite i millore les condicions de mobilitat, accessibilitat i de sostenibilitat que permeta complir amb els objectius mediambientals que susciten els desplaçaments de persones, vehicles i mercaderies. Tot això, prestant especial atenció a les persones amb mobilitat reduïda, el transport públic, la marxa a peu, l'ús de la bicicleta i altres elements mecànics sense motor, així com les zones de la ciutat amb velocitat limitada i les zones de baixa emissió."Aquesta primera ordenança de mobilitat sostenible de Castelló té com a objecte harmonitzar els diferents usos de la via pública i els espais urbans, prestant especial atenció als vianants i ciclistes", ha explicat el regidor de Mobilitat Sostenible, Jorge Ribes. El text, així mateix, "preserva i fomenta la seguretat viària, articulant mesures de calmat de trànsit i regulant el que serà la futura zona de baixes emissions de Castelló, un dels projectes més transformadors de la ciutat", ha detallat Ribes. A més, "s'impulsa l'ús del transport públic, i es posa l'accent en l'accessibilitat universal i la incorporació de la perspectiva de gènere en la seua aplicació", ha apuntat.El text adapta la normativa de Trànsit a les particularitats de Castelló i és aplicable en tot el terme municipal, en les vies urbanes i en les interurbanes la competència de les quals haguera sigut cedida a l'Ajuntament. En el seu articulat, l'Ordenança Municipal de Mobilitat Sostenible s'ocupa de les normes generals de circulació i seguretat viària, establint criteris per a la necessària convivència en els espais públics, la limitació de velocitat en el nucli urbà i els principals criteris de vigilància i control de la seguretat viària. També aborda la circulació de vehicles de motor, establint les restriccions a la circulació de vehicles pesants, les normes de circulació per a motocicletes, ciclomotors i bicicletes, al costat de les dels vehicles de mobilitat personal.Desenvolupa, així mateix, les normes generals sobre la circulació de vianants, les zones d'especial protecció per al vianant, les zones 30 i les d'espai compartit, les zones de baixes emissions i la regulació de les zones per als vianants d'ús restringit. També recull la distribució urbana de mercaderies i les normes generals sobre càrrega i descàrrega. A més, regula les mesures de promoció del transport públic, especial o el transport de mercaderies perilloses, així com el servei de bicicleta pública municipal i serveis privats d'arrendament, tant de bicicletes com de vehicles de mobilitat personal.Estableix els criteris per a l'emissió de les targetes de mobilitat reduïda, així com els de la parada, l'estacionament i l'estacionament regulat; i els usos temporals de la via pública. Recull, així mateix, el règim sancionador, les responsabilitats i la classificació de les sancions.
Destacats