Almassora ultima els treballs del trinquet municipal Antonio per a poder obrir el complex al públic

L'Ajuntament licitarà el tram restant del trinquet després de guanyar a la constructora

Guardar

trinquet almassora
trinquet almassora
L’Ajuntament d'Almassora ultima la licitació del tram restant d'obres del trinquet municipal Antoniet d’Almassora per a completar els treballs enguany i obrir el complex esportiu al públic. La finalització del procés administratiu es produeix després que el ple del Consell Jurídic Consultiu dictaminara a favor de l'administració local en entendre que l'empresa Aglomerados Los Serranos SAU, adjudicatària del projecte valorat en 889.365,06 euros, va incomplir les obligacions contractuals i va deixar les obres sense finalitzar.Després de l'oportú expedient de resolució del contracte d'obra “per incompliment culpable del contractista en abandonar l'execució d'obra” i d'acord amb l'informe del Consell Jurídic Consultiu favorable a la posició de l'Ajuntament, el contracte es va resoldre el 17 de febrer de 2021 i un dia després es va notificar a la mercantil. No en va, la direcció d'obra va emetre informe de liquidació de les obres per a resoldre el contracte d'obres “per causa imputable a l'empresa contractista a causa de l'incompliment de les seues obligacions contractuals més essencials”.En data 16 de març de 2021, mitjançant decret d'Alcaldia, l'Ajuntament va aprovar la liquidació provisional de les obres executades i va concedir al contractista un termini de 15 dies, transcorreguts els quals la liquidació es va elevar a definitiva al no al·legar dins del termini i en la forma escaient. Atés el plec de clàusules administratives, aquest fet suposa una indemnització per danys i perjudicis a favor de l'administració per import de 89.047,33 euros a satisfer per l'empresa contractista i que es tradueix, en primer terme, en la confiscació de la garantia constituïda per import de 36.750,62 euros. De la diferència entre tots dos imports s'obtenen els 52.297,11 euros de la liquidació final a favor de l'Ajuntament.El conflicte té lloc després que la direcció facultativa de les obres -tècnics municipals- manifestara les deficiències observades en les obres “com la paralització per abandó i les unitats pendents d'executar, ordenant a la contracta que havia de procedir a executar el mur de separació del centre escolar i les restants unitats d'obra pendents d'acord amb el projecte adjudicat i el contracte formalitzat”.“La constructora va donar per finalitzades unes obres que no ho estan i així ho van confirmar els tècnics municipals i, posteriorment el Consell Jurídic Consultiu, per la qual cosa hem abordat la resolució del contracte i ara tornarem a traure a licitació el tram final d'obra que permetrà obrir el trinquet”, segons l'alcaldessa d'Almassora, Merche Galí.Per a això, els departaments d'Urbanisme i Contractació preparen ja el nou plec de clàusules per a traure a concurs públic la part que resta per a finalitzar enguany l'execució del complex esportiu, que compta amb subvenció de la Diputació Provincial de Castelló i els fons FEDER de la Unió Europea.
Destacats